Project information

Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb

Investor logo
Project Identification
TL01000320
Project Period
2/2018 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Health Support Center

Projektem řešený nárůst dětské obezity, patřící mezi dopady nových technologií, se nedaří zvrátit. Přenáší se do dospělosti a představuje riziko pro významné poruchy zdraví. Dle analýzy bariér a motivací budou navržena řešení, využívající i technologie, které původně k problému vedly. Přínosem pro řešitele bude nová strategie, jako výsledek komplexní analýzy příčin, a možnost reálně ověřit účinnost. Přínosem pro aplikačního garanta je vědecké podložení a inovace navržených postupů, mající vést k vyšší účinnosti v praxi. Bude navržen systém, jak ovlivnit nejen děti, ale i jejich rodiče, neboť to se ukazuje jako nezbytná podmínka. Navržený systém bude aplikován ve třech krajích ČR. Následně bude systém postihující rodinu doplněn k projektu Cepík, řešícímu tuto tématiku v mateřských školách.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info