Project information

Monogenea ekonomicky významných druhů ryb jezera Tanganika: genetická diverzita a evoluční historie neprobádaných hostitelsko-parazitárních systémů

Project Identification
8J18AT007
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Biodiverzita středoafrického jezera Tanganika (JT) fascinuje vědce již od svého objevení. Jezero se nachází k centrální části Afrického kontinentu je územně rozděleno mezi Burundi, Demokratickou republiku Kongo, Tanzanii a Zambii a patří mezi centra biodiverzity s jedinečným výskytem vzácných radiačních událostí různých taxonů bezobratlých i obratlovců. V tomto ohledu jsou nejznámější skupinou ryby z čeledi Cichlidae (~250 druhů v jezeře), které rovněž slouží jako významný modelový systém v oboru evoluční biologie. V poslední době se do popředí zájmu dostává studium speciačních procesů i jiných skupin. Jedním z druhově nesmírně bohatých a dříve přehlížených taxonů je parazitická třída Monogenea (česky žábrohlísti), z nichž většina doposud studovaných zástupců (především hostitelů čeledi Cichlidae vyskytujících se v litorální zóně jezera) vykazuje vysokou míru hostitelské specifity a synchronizovaného evolučního vývoje se svými hostiteli. Jen velmi málo informací o této skupině z jiných hostitelských skupinách je momentálně k dispozici. Z předešlých studií je přitom známo, že právě parazité mohou být zdrojem důležitých informací o distribuci a migračním chování svých rybích hostitelů. Zatímco cichlidy spolu se zástupci čeledi Mastacembelidae a různými druhy sumců dominují litorální a bentické zóně JT, v pelagiálu převládají dva druhy endemických sleďů Limnothrissa miodon a Stolothrissa tanganicae (Clupeidae) a čtyři druhy latesů Lates angustifrons, L. mariae, L. microlepis, L. stappersii (Latidae). Přestože tyto druhy ryb figurují jako hlavní zdroj místního rybolovu, nevíme téměř nic o jejich biologii, fylogenetických vztazích, fylogeografické/populační genetické struktuře a parazitofauně. Žábrohlísti coby parazité s přímým vývojovým cyklem způsobují svému hostiteli minimální poškození a tudíž na svého hostitele nevyvíjí příliš velký evoluční tlak. Tato skutečnost z nich činí potenciálně vysoce informativní ukazatele populační historie a životní strategie zástupců čeledí Clupeidae (sleďovití) a Latidae (latesovití) v JT.
Hlavním cílem předkládaného projektu je odhalení doposud neprozkoumané struktury společenstev ekonomicky významných ryb jezera Tanganika s využitím molekulárních metod a vnitrodruhové variability parazitů (žábrohlístů) jakožto dalšího zdroje informací.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info