Project information

Remembering and Displaying: Cognitive Science of Religious Conversion

Project Identification
MUNI/E/0573/2018
Project Period
5/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na vytvoření finálního manuskriptu a publikaci monografie "Remembering and Displaying: Cognitive Science of Religious Conversion" v prestižním vydavatelství Bloomsbury na základě rozpracování a překladu disertační práce navrhovatele s názvem „A od té doby Bůh pracoval v mém životě strašně moc... Konverzia ako autobiografická narácia a signál oddanosti" do angličtiny. Monografie se bude zaměřovat na zhodnocení výzkumu náboženské konverze a výzkum autobiografické paměti se zřetelem na její individuální a sociální funkce v rámci procesu afiliace do náboženské skupiny. Náboženská konverze představuje v této perspektivě sémantickou strukturu či schéma, kterou jedinec využívá s cílem vlastního zapojení do života komunity. Autobiografická paměť člověka hraje v afiliačním procesu klíčovou roli jak pro jedince a jeho osobní historii, tak pro jeho život ve skupině. Konverze tak není jenom individuální psychologický proces, ale stává se kolektivní praxí členů skupiny, ve které slouží jako signál oddanosti (commitment signal) a identifikační znak člena. Monografie bude postavena, nejen na zhodnocení recentní relevantní teoretické a výzkumné literatury z oblasti kognitivní a sociální psychologie zaměřené na autobiografickou paměť a identitu, jakožto i sociologické a religionistické literatury věnující se konverzi, ale především na vlastním antropologickém terénním výzkumu vybrané české protestantské denominace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info