Project information
Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)

Project Identification
GJ19-20530Y
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rašeliniště ve střední Evropě představují pro ohrožené cévnaté rostliny a mechorosty refugia ostrovní povahy. Ačkoliv jsou tyto druhy důležité z hlediska ochrany přírody a zároveň fungují jako modelové organismy v ostrovní biogeografii, nejsou téměř žádné studie o jejich genetické diversitě a stanovištních podmínkách na geografické škále od boreální po temperátní zónu. Naším cílem je prozkoumat propojenost populací rašelinných druhů v rámci užších oblastí i mezi nimi, lišícími se zastoupením rašelinišť v krajině, reliéfem a mírou lidského vlivu. Využijeme data z moderní molekulárně ekologické metody (new-generation sequencing) v kombinaci s paleoekologickými a vegetačními daty ke zjištění mechanismů přežívání rašelinných specialistů (předpokládaných reliktů) ve středoevropské krajině a společenstvech během holocénu. Hlubší znalost genetické diversity, ekologických a stanovištních nároků podpoří ochranu jednotlivých druhů.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info