Project information

Aktuální problémy mediálního výzkumu IV

Project Identification
MUNI/A/1204/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vybrané aktuální problémy současného výzkumu médií a zahrnuje v sobě několik dílčích výzkumů, jež se soustředí na zmapování uživatelských praxí na internetu a sociálních médiích a mediálních zkušeností dospělé i dospívající populace. Jeho záměrem je zmapovat proměňující se mediální a internetové prostředí a uživatelské zkušenosti pomocí třech dílčích výzkumů, které se budou soustředit na konzumenty a producenty nenávistných obsahů na internetu a sociálních médiích, na zdroje důvěry ve zpravodajské obsahy konzumované na sociálních médiích a na uživatelské strategie sebeprezentace na sociálních médiích. Výzkumy budou zahrnovat analýzu kvantitativních i kvalitativních dat a budou navazovat na stávající výzkumné aktivity probíhající na KMSŽ FSS MU. Hlavním cílem projektu je podpora doktorských a magisterských studentů v jejich výzkumných aktivitách a jeho dílčí výzkumy tematicky i věcně navazují na výzkumy realizované členy týmu v rámci jejich doktorského studia. Výstupem budou rukopisy určené pro odborná recenzovaná periodika, příprava prezentace výsledků výzkumu na konferencích a odborný workshop, na němž budou členové výzkumného týmu prezentovat základní zjištění jejich výzkumu.

Publications