Project information

Project information
Závislá práce a výkon umělecké činnosti

Project Identification
MUNI/A/0954/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předkládaný projekt specifického výzkumu cílí na vysoce praktickou a aktuální problematiku zaměstnávání v umělecké sféře, konkrétně pak na koncept výkonu umělecké činnosti a jeho případné vzájemné vazby na institut závislé práce, včetně možného podřazení umělecké činnosti pod režim zákoníku práce.
Řešitelé projektu se primárně zaměří na analyzování pravé povahy výkonu umělecké činnosti, jakož i na rozbor, zdali při umělecké činnosti převládají prvky pracovněprávní, anebo občanskoprávní, a to včetně definice povahy jednotlivých stran bádaného vztahu. Řešiteli bude srovnáno postavení umělců s jinými vybranými skupinami osob, jejichž postavení je na pomezí pracovněprávní a občanskoprávní úpravy. Dále si řešitelé položí otázku, zda je nutné garantovat taktéž těmto osobám ochranu poskytovanou zákoníkem práce zaměstnancům.
Na problematiku bude nahlíženo interdisciplinární optikou a v mezinárodním kontextu, a to prostřednictvím analýzy vybraných institutů spadajících pod dosud právní doktrínou přehlíženou oblast mezinárodního pracovního práva. Zpracovány budou též jak související aspekty výkonu umělecké činnosti, tak praktická problematika sociálního zabezpečení umělců, a opomenuta nezůstane ani oblast kolektivního pracovního práva. Při řešení projektu specifického výzkumu se jeho řešitelé nechají inspirovat relevantními předpisy vybraných zahraničních právních řádů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info