Project information
Germanistický výzkum v kontextu moderních lingvistických a literárněvědných přístupů

Projekt je zaměřen na podporu doktorských a vybraných magisterských studentů všech germanistických studijních programů nabízených na Ústavu germanistiky. Cílem je podpořit doktorandy a vybrané magisterské studenty tím, že budou zapojeni do badatelských aktivit pracoviště. Více než polovina těchto aktivit je realizována v mezinárodním prostředí, je podložena domluvami se zahraničními partnery pracoviště. Díky tomuto zapojení, na něž se takto mohou podílet společně s akademiky pracoviště i doktorandi a studenti magisterských programůl, se pracoviště lépe profiluje na poli germanistického výzkumu v domácím i mezinárodním měřítku. Krom toho mají studentští členové projektu díky projektu možnost aktivivně participovat na seminářích, workshopech a konferencích, pořádaných společně s ostatními germanistickými katedrami v ČR; tato setkání spoluorganizují, publikují výstupy a editorsky se podíleji na vydávání odborných výstupů z těchto akcí.
Díky projektovým prostředkům lze tak lépe upevňovat a rozšiřovat domácí i mezinárodní síť partnerských germanistických pracovišť, zkvalitňovat studium v doktorském i magisterském stupni, což se promítá do vyšší úrovně disertačních i magisterských diplomových prací. U obou podporovaných stupňů studia se tím zvyšuje jak konkurenceschopnost absolventů ÚGNN, tak integrace nadprůměrných magisterských a doktorských studentů do badatelských struktur a programů, na nichž ústav participuje. Oproti dřívějším letům projekt významně posiluje podíl nederlandistické, skandinavistické a nordistické sekce doktorského výzkumu, čímž se snaží naplnit závěry akreditační komise RVH, která požadovala silnější profilaci těchto studentů v rámci doktorských programů Germánské literatury a Germánské jazyky. Projekt rovněž zohledňuje směřování evropských germanistických pracovišť, které se obecně posouvají směrem ke kulturním vědám a aplikované germanistice.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info