Project information

Phase separation of phosphorylated RNA Polymerase II

Investor logo
Project Identification
GA21-24460S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Buňky využívají fázovou separaci k vytvoření dynamických organel bez membrány, které fungují jako mikroreaktory pro lokální zvýšení koncentrace interagujících složek nebo k oddělení molekul. Navrhujeme studovat fázovou separaci RNA polymerázy II (RNAPII) kombinací světelné mikroskopie a biochemických metod. Budeme zkoumat molekulární podstatu separace fáze kapalina-kapalina RNAPII do kapiček, která je zakódována v její vnitřně neuspořádané C-terminální doméně (CTD), uvolňování RNAPII z kapiček po fosforylaci a následné znovuvytvoření kapiček stimulované regulačními proteinovými faktory. K umožnění těchto studií vyvineme ko-expresní systém 12 podjednotek lidské RNAPII v hmyzích buňkách. Naše studie si klade za cíl odhalit, jak RNAPII tvoří shluky s regulačními proteinovými faktory a zda genové mutace související s onemocněními v regulačních proteinových faktorech narušují separaci fází.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info