Project information

Project information
Pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví II. (Pronikání TP do ostatních pr. odv. II.)

Project Identification
MUNI/A/1304/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na stejnojmenný projekt realizovaný v kalendářním roce 2020. S ohledem na vis maior spočívající v nepříznivé epidemiologické situaci nebylo možné se zúčastnit drtivé většiny aktivit (konference, návštěvy knihoven, apod...) v předpokládaném rozsahu, pouze některé akce proběhly před pandemií a pouze některé proběhly on-line. Vzhledem k tomu, že téma a náplň projektu nebyly z objektivních důvodů zdaleka vyčerpány, rádi bychom je vyčerpali v kalendářním roce 2021 v tomto navazujícím projektu, bude-li to jen trochu možné. Co se týče samotného obsahu projektu, navazuje tento na předchozí projekt - k trestnímu právu, označovanému jako „královská disciplína,“ je nutno přistupovat až jako k prostředku ultima ratio a vždy v kontextu s ostatními oblastmi práva. Cílem předkládaného projektu je zaměření na oblasti průniku trestního práva a dalších právních odvětví, zejména na průnik s občanským právem (pachateli trestných činů jsou fyzické - dospělí, mladiství, děti mladší 15 let - a právnické osoby), obchodním právem (pachateli trestných činů jsou typicky obchodní korporace), ale i na průnik s právem správním (hranice přestupku a trestného činu) a právem ústavním (ústavněprávní limity trestání), jakož i vliv těchto a dalších právních oblastí na trestní právo. Průnik trestního práva do dalších právních oblastí lze spatřovat i v procesněprávní rovině, typicky v oblasti trestního řízení u hospodářských (zejména daňových) trestných činů (průnik s právem finančním), u trestných činů proti životnímu prostředí (průnik s právem životního prostředí) a u trestných činů proti lidskosti (průnik s právem ústavním).

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info