Project information
Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu (HYMON)

Investor logo
Project Identification
NFP304011AZF1
Project Period
9/2021 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Ostrava
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Globální pandemie COVID-19, mimo zdravotních a společenských dopadů, způsobila přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. V první vlně byly na komunikaci mezi vyučujícími a studenty využívané zejména online komunikační platformy. S nástupem druhé vlny je patrný progres ve využívání dalších online nástrojů umožňujících obohacení výuky. Nevýhodou těchto způsobů výuky je, že neumožňují plnohodnotný typ online / distanční výuky, která by nebyla vázaná na přímou online přítomnost vyučujícího a studenta. Nutnost současné online přítomnosti studenta a vyučujícího během distančního vzdělávání se jeví jako velmi kritický prvek pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů. Pokud mají studenti přístup ke správné technologii, online studium bez přímé online přítomnosti vyučujícího může být stejně efektivní, resp. efektivnější než dosavadní prezenční forma vzdělávání. Při optimální formě e-learningu student obvykle potřebuje méně času na zvládnutí téhož studijního materiálu než při tradičním prezenčním vzdělávání. Při současně dostupných online vzdělávacích platformách vyžaduje plnohodnotná distanční výuka mnohem více úsilí a času pedagogů a studentů. Je proto nutné vyvinout takovou online vzdělávací platformu - e-learning, která by byla flexibilní, t. j. nenavázaná na přítomnost vyučujícího a studenta, efektivní a interaktivní. Cílem projektu je vytvořit e-learningová vzdělávacím platformu pro potřeby pregraduálního vzdělávání studentovu lékařských, nelékařských oborů a postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti hyperbarické medicíny s dopadem na přeshraniční území. Předmět hyperbarická medicína se použije Jako tzv. "Proof of concept" využitelnost vyvíjené e-learningové vzdělávací platformy na univerzitách v oprávněném území v ČR a SR

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Rozpočet projektu:
Celková výše dotace: 318 095,95 EUR
Dotace poskytnutá EU: 270 381,55 EUR
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 9 909,80 EUR
Dotace ze státního rozpočtu SR: 11 990,00 EUR
Vlastní z vlastních zdrojů příjemců: 25 814,59 EUR

Aktivity projektu:
Vytvoření realizačního týmu a definování požadavků na e-learningovou vzdělávací platformu (potřeb, možných problémů apod.)
Vytvoření online prostředí platformy, testování funkcionality
Tvorba databáze přednášek, úkolů, zásobníku testových otázek
Spuštění e-learningové vzdělávací platformy.

Results

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info