Project information

Nástroje ochrany archeologického dedičstva 3 (NOARCH3)

Project Identification
MUNI/A/1514/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Ochrana kultúrneho a teda aj archeologického dedičstva je verejným záujmom Českej republiky. Archeologické dedičstvo je nenahraditeľnou a pominuteľnou ukážkou našej minulosti, ktorá je dnes právne nedostatočne chránená. Vytrácanie sa archeologických pamiatok je negatívnym následkom ľudských aktivít, ochrana archeologického dedičstva preto v 21. storočí už nemôže pozostávať iba z ochrany hnuteľných hmotných nálezov. Doklady českej minulosti sú dnes ohrozené nie len stavebnou činnosťou, ale aj činnosťou amatérskych hľadačov. Ich činnosť významne poškodzuje archeologické pamiatky a to nie len v Českej republike, ale aj v iných krajinách.
Cieľom projektu je preskúmať históriu tohto fenoménu amatérskeho bádania z hľadiska archeologického a právneho. Na vybraných príkladoch bude skúmaný súlad vykonávanej činnosti s vtedy platnými právnymi predpismi a následné nakladanie s nálezmi - ich vývoz do zahraničia a uloženie.
Z archeologického hľadiska bude sledovaný potenciálny prínos týchto aktivít pre rozvoj poznania kultúrneho dedičstva a ochranu predmetných artefaktov. Pozornosť bude venovaná miere odbornosti amatérskeho bádania a následnej starostlivosti o vytvorené zbierky.
Na záver bude skúmaný dnešný status vyvezených archeologických nálezov a právne možnosti repatriácie. Zohľadnený bude národný aspekt a tiež celospoločenský presah a prínos uloženia nálezov v zahraničí.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info