Project information

Pohybliví nositelé náboje v exotických magnetech se spin-orbitálním propletením

Investor logo
Project Identification
GA22-28797S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Materiály obsahující ionty přechodových kovů se silnou spin-orbitální vazbou se mohou vyznačovat exotickými formami magnetismu vznikajícími v důsledku propletení spinových a orbitalových stupňů volnosti. Velká pozornost je věnována frustrovaným systémům s dominantní Kitaevovou interakcí mezi magnetickými momenty nesenými d5 valenční konfigurací. V popředí zájmu jsou též systémy s ionty v d4 konfiguraci s energiovými hladinami typu singlet-triplet, u nichž je vznik magnetického uspořádání spojen s kondenzací tripletních excitací. Cílem projektu bude teoretický popis dopovaných variant těchto systémů, u kterých lze díky komplexní spinově-orbitalové struktuře elektronových stavů očekávat řadu netriviálních jevů, například nekonvenční supravodivost. Projekt bude zahrnovat odvozování efektivních modelů a jejich zkoumání analytickými a numerickými metodami. Zaměříme se na porozumění interakci dopovaných nositelů náboje s kolektivními excitacemi magnetického pozadí i na nové fáze vyvolané dopováním. Zkoumání efektivních modelů bude probíhat souběžně s výpočty metodou dynamického středního pole na úrovni vícepásového Hubbardova modelu, které umožní věrnější popis konkrétních materiálů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info