Project information

Genomická charakterizace B-prekurzorové akutní lymfoblastové leukemie dospělých pro předpověď efektu cílené léčby

Project Identification
NU22-03-00210
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice
Institute for Hematology and Blood-Transfusion Prague

Pomocí vysoce výkonných sekvenačních metod nové generace byly nedávno popsány nové subtypy akutní B-lymfoblastové leukémie (BCP-ALL) s typickým mutačním nebo expresním profilem. Patří k nimi BCR-ABL1-like ALL a ALL s přestavbou DUX4, ZNF384, MEF2D a NUTM1, ALL s mutacemi PAX5 nebo IKZFplus ALL. Jsou většinou spojeny se špatnou odpovědí na standardní chemoterapii a horším přežitím bez progrese. Negativní prognóza může být ovlivněna cílenými léky ze skupiny kinázových inhibitorů, monoklonálních protilátek (včetně bispecifických protilátek a imunokonjugátů) a T-lymfocytů s chimérickým antigenním receptorem (CAR-T). Tyto léky prokázaly bezprecedentní účinnost v léčbě relabující a refrakterní ALL.
Česká leukemická studijní skupina v současné době provádí tři nekomerční akademické klinické studie s cílenými látkami v první linii: 1) studii Blina-CELL s anti-CD19/anti-CD3 bispecifickou monoklonální protilátkou v indukční fázi pro BCR-ABL1-negativní ALL); 2) studii EWALL-INO s imunokonjugátem anti-CD22 v indukční fázi pro BCR-ABL1-negativní ALL; a 3) studie Pona-CELL kombinující inhibitor tyrosinkinázy 3. generace ponatinib s redukovanými dávkami chemoterapie u BCR-ABL1-pozitivní ALL. Cílem těchto studií je dosažení rychlejší a hlubší léčebné odpovědi definované negativitou minimální reziduální nemoci (MRD) v časných fázích léčby.
Navrhovaný projekt má za cíl podrobnou genomickou charakterizaci ALL u subjektů zařazených do výše zmíněných akademických studií a srovnání konkrétních genomických profilů s odpovědí na léčbu. Prospektivní kohorta léčená cílenými látkami bude porovnána s retrospektivní kohortou léčenou standardní chemoterapií. Cílem je identifikovat specifické genomické charakteristiky sdružené s vysokým rizikem selhání standardní chemoterapie a ukázat, zda toto riziko může být překonáno moderními cílenými látkami, pokud jsou podány v první linii léčby.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info