Informace o projektu
Genomická charakterizace B-prekurzorové akutní lymfoblastové leukemie dospělých pro předpověď efektu cílené léčby

Kód projektu
NU22-03-00210
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno
Ústav hematologie a krevní transfuse Praha 2 - Nové Město

Pomocí vysoce výkonných sekvenačních metod nové generace byly nedávno popsány nové subtypy akutní B-lymfoblastové leukémie (BCP-ALL) s typickým mutačním nebo expresním profilem. Patří k nimi BCR-ABL1-like ALL a ALL s přestavbou DUX4, ZNF384, MEF2D a NUTM1, ALL s mutacemi PAX5 nebo IKZFplus ALL. Jsou většinou spojeny se špatnou odpovědí na standardní chemoterapii a horším přežitím bez progrese. Negativní prognóza může být ovlivněna cílenými léky ze skupiny kinázových inhibitorů, monoklonálních protilátek (včetně bispecifických protilátek a imunokonjugátů) a T-lymfocytů s chimérickým antigenním receptorem (CAR-T). Tyto léky prokázaly bezprecedentní účinnost v léčbě relabující a refrakterní ALL.
Česká leukemická studijní skupina v současné době provádí tři nekomerční akademické klinické studie s cílenými látkami v první linii: 1) studii Blina-CELL s anti-CD19/anti-CD3 bispecifickou monoklonální protilátkou v indukční fázi pro BCR-ABL1-negativní ALL); 2) studii EWALL-INO s imunokonjugátem anti-CD22 v indukční fázi pro BCR-ABL1-negativní ALL; a 3) studie Pona-CELL kombinující inhibitor tyrosinkinázy 3. generace ponatinib s redukovanými dávkami chemoterapie u BCR-ABL1-pozitivní ALL. Cílem těchto studií je dosažení rychlejší a hlubší léčebné odpovědi definované negativitou minimální reziduální nemoci (MRD) v časných fázích léčby.
Navrhovaný projekt má za cíl podrobnou genomickou charakterizaci ALL u subjektů zařazených do výše zmíněných akademických studií a srovnání konkrétních genomických profilů s odpovědí na léčbu. Prospektivní kohorta léčená cílenými látkami bude porovnána s retrospektivní kohortou léčenou standardní chemoterapií. Cílem je identifikovat specifické genomické charakteristiky sdružené s vysokým rizikem selhání standardní chemoterapie a ukázat, zda toto riziko může být překonáno moderními cílenými látkami, pokud jsou podány v první linii léčby.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info