Project information
Ecological factors and evolutionary mechanisms determining the structure and function of biotic communities and symbiotic systems (EEBioSym)

Project Identification
MUNI/A/1422/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium ekologických a evolučních zákonitostí, procesů a mechanizmů u organizmů vázaných na variabilní typy habitatů a ekosystémů. První skupinou zájmových objektů jsou volně žijící organizmy ve vodním prostředí, kde důležitý aspekt prostředí ovlivňující přirozenou biodiverzitu vodních bezobratlých představuje antropogenní činnost. Druhou skupinou jsou parazitické organizmy, kde je pozornost věnovaná zejména vlivu ekologických faktorů na strukturování společenstev, ekologickým procesům a evolučním zákonitostem ovlivňujícím diverzitu a fylogenetické vztahy mezi parazitickými taxony, ale i problematice epidemiologie, zejména transmisi původců zoonotických nemocí. Realizační tým je složen z 6 interních školitelů a 13 studentů doktorského studijního programu oboru Evoluční a ekologická biologie specializace parazitologie a specializace hydrobiologie. Do projektu se v průběhu jeho realizace zapojí rovněž studenti magisterského studia. Témata studentských prací představují několik pracovních okruhů v návaznosti na stanovené cíle projektu. Hydrobiologická část projektu bude zaměřena na klimatické změny a synergické environmentální stresory působící na společenstva a fungování vodních ekosystémů. Hlavními tematickými okruhy jsou studium vlivu vysychání a oteplování na vodní ekosystémy, antropické vlivy působící v silně ovlivněných nížinných oblastech, a naopak odeznívání a zotavování horských vodních systémů. Parazitologická témata jsou zaměřeny na ekologické a evoluční zákonitosti v parazito-hostitelských systémech, specificky na diverzitu, strukturu populací a společenstev, rekonstrukce fylogenetických vztahů parazitických organizmů, a následné aplikace fylogeneze parazitů pro studium historické biogeografie hostitelů a parazito-hostitelské koevoluce. Parazitologická skupina se rovněž věnuje veterinární ekologii a epidemiologii parazitů. Studentská témata v oblasti hydrobiologie i parazitologie představují významný příspěvek v oblasti ekologie a evoluce biotických systémů, mají rovněž přesahy do aplikační sféry. V případě hydrobiologie se jedná o aplikaci ve vodním hospodářství a ochranářském managementu, v případě parazitologie vybrané studie směřují k ochraně biodiverzity přirozených společenstev obratlovců a zachování integrity přirozených ekosystémů, veterinární ekologie ke stanovení preventivních opatření šíření původců zoonotických nemocí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info