Project information

Project information
Matematické a statistické modelování 7 (MaStaMo7)

Project Identification
MUNI/A/1132/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Význam matematicko-statistického modelování roste s rozvojem výpočetní techniky a příslušných numerických metod. Matematické modelování reálných jevů a procesů spolu se statistickou analýzou dostupných dat představuje významný nástroj pro poznávání přírody ve všech jejích projevech; používané modely slouží k deskripci a predikci průběhu uvažovaných procesů a/nebo k jejich hlubšímu teoretickému porozumění. Primárním cílem projektu je zapojení všech doktorských a talentovaných magisterských studentů Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU do výzkumu, který je průběžně prováděn týmem "Modelování a statistika". Projekt je zaměřen především na modelování ekonomických, biomedicínských a environmentálních procesů a dále na analýzu dostupných dat. K těmto účelům budou v rámci projektu rozvíjeny moderní metody mnohorozměrné matematické statistiky a adaptovány odpovídající partie kvalitativní teorie nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info