Project information

Project information
Effect of caffeine and selected polymorphisms on endurance performance

Project Identification
MUNI/A/1444/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Kofein je jednou z nejfrekventovaněji užívanou ergogenní látkou ve sportu. Současná doporučení pro podporu sportovního výkonu uvádí jako optimální dávku pro navození fyziologické odpovědi jako 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti (Sicova et al., 2021). Ačkoliv je erogenní účinek potvrzen řadou kontrolovaných experimentálních studií a souhrnných meta-analýz, stále existuje určitá variabilita ve fyziologické odpovědi na podání kofeinu (Grgic et al., 2020). Tato variabilita může být z části vysvětlena rychlostí metabolismu kofeinu. Především polymorfismus v genu kódujícím enzym, který je primárním enzymem v rámci metabolismu kofeinu (Cytochrom P450 1A2 enzym, CYP1A2 gen) je hlavním adeptem, který může být zodpovědný za odlišnou interindividuální odpověď na podání kofeinu (Barreto et al., 2021). Cílem tohoto randomizovaného, dvojitě zaslepeného, placebem kontrolovaného experimentu bude posoudit případný vliv polymorfismu na výkon, po podání kofeinu.
Pojem kritický výkon (CP) je podstatný ukazatel pro zjištění funkčních předpokladů a může být definován jako nejvyšší průměrné úsilí udržitelné po určitou dobu bez únavy (Jones a kol., 2010). Pro zjištění CP se tradičně vycházelo z protokolu pomocí času do vyčerpání, který se skládal z 3–5 testů (Maturana a kol., 2016). Proto se pro stanovení CP nabízí využít samostatný 3 min all-out test (3MT), který je založen na vyčerpání anaerobní kapacity během celého testu a tím je závěrečný výkon udržitelný pouze aerobním systémem (Tsai a kol., 2017). Některé studie prokázaly, že určení CP z 3MT může být reliabilní, ale ne validní (Wright a kol., 2017). Cílem bude určit kritický výkon z 3MT a poté otestovat validitu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info