Informace o projektu
Vliv kofeinu a vybraných polymorfismů na vytrvalostní výkon

Kód projektu
MUNI/A/1444/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Kofein je jednou z nejfrekventovaněji užívanou ergogenní látkou ve sportu. Současná doporučení pro podporu sportovního výkonu uvádí jako optimální dávku pro navození fyziologické odpovědi jako 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti (Sicova et al., 2021). Ačkoliv je erogenní účinek potvrzen řadou kontrolovaných experimentálních studií a souhrnných meta-analýz, stále existuje určitá variabilita ve fyziologické odpovědi na podání kofeinu (Grgic et al., 2020). Tato variabilita může být z části vysvětlena rychlostí metabolismu kofeinu. Především polymorfismus v genu kódujícím enzym, který je primárním enzymem v rámci metabolismu kofeinu (Cytochrom P450 1A2 enzym, CYP1A2 gen) je hlavním adeptem, který může být zodpovědný za odlišnou interindividuální odpověď na podání kofeinu (Barreto et al., 2021). Cílem tohoto randomizovaného, dvojitě zaslepeného, placebem kontrolovaného experimentu bude posoudit případný vliv polymorfismu na výkon, po podání kofeinu.
Pojem kritický výkon (CP) je podstatný ukazatel pro zjištění funkčních předpokladů a může být definován jako nejvyšší průměrné úsilí udržitelné po určitou dobu bez únavy (Jones a kol., 2010). Pro zjištění CP se tradičně vycházelo z protokolu pomocí času do vyčerpání, který se skládal z 3–5 testů (Maturana a kol., 2016). Proto se pro stanovení CP nabízí využít samostatný 3 min all-out test (3MT), který je založen na vyčerpání anaerobní kapacity během celého testu a tím je závěrečný výkon udržitelný pouze aerobním systémem (Tsai a kol., 2017). Některé studie prokázaly, že určení CP z 3MT může být reliabilní, ale ne validní (Wright a kol., 2017). Cílem bude určit kritický výkon z 3MT a poté otestovat validitu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info