Project information

New calibration and indicator systems for reconstruction of Holocene climate corrected by local habitat development

Investor logo
Project Identification
GA23-05132S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.

Změny klimatu během holocénu jsou jedním z klíčových faktorů, které formovaly složení dnešních ekosystémů. Znalost míry schopnosti ekosystémů odolávat nebo se přizpůsobovat změnám klimatu je důležitá pro modelování jejich budoucího vývoje a pro plánování strategií v ochraně přírody a krajiny. V tomto projektu chceme vyvinout nové a testovat konvenční kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci klimatu. Ty zahrnují (i) recentní kalibrační soubory aplikované na fosilní druhová data pomocí tzv. přenosových funkcí, (ii) analýzy stabilních izotopů v různých fosilních materiálech a (iii) simulace globálních cirkulačních modelů s časovým rozlišením desítek let (CCSM3 model). Budou aplikovány na referenční profily s precizním fosilním záznamem v Západních Karpatech. Cílem projektu bude jak rekonstruovat holocenní změny klimatu, tak také porovnat rekonstrukce založené na různých proxy metodách a na základě toho dát obecná doporučení o použitelnosti těchto metod, jejich spolehlivosti či možných omezení v paleoekologickém výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info