Project information
Twenty Years of Modern Administrative Justice

Project Identification
MUNI/A/1479/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V roce 2023 uplyne dvacet let moderního správního soudnictví v České republice. Oproti předcházející úpravě správního soudnictví mezi lety 1990 a 2002, kterou lze považovat za provizorní, se jedná o úpravu komplexní. Přesto stávající správní soudnictví neskrývá mnohé inspirace starým rakouským a tzv. prvorepublikovým správním soudnictvím, které byly doplněny o potřeby soudní ochrany v znovuobnoveném právním státě po roce 1989. Je však dosavadní koncepce i po dvou dekádách koncepcí perspektivní, anebo si vyžaduje hlubší revizi? Navržený projekt chronologicky a obsahově navazuje na dvojici projektů specifického výzkumu „Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky I a II“ (z let 2021 a 2022), které byly zaměřeny na konkrétní výseč správního soudnictví v podobě „systému“ základních žalobních typů konstruovaného soudním řádem správním a které vyústily mj. ve zpracování stejnojmenné monografie. Nyní navržený projekt na tyto projekty tematicky navazuje, resp. přesahuje je, jelikož usiluje o zkoumání širšího okruhu otázek významných z pohledu současné koncepce správního soudnictví, které jdou nad rámec konstrukce „aparátu“ žalobních typů. Těmito otázkami jsou zejména fenomén judicializace veřejné správy, obecné přístupy k přezkumu správních úkonů, role ochrany veřejného zájmu ve správním soudnictví, problematika "nových forem" správních činnosti a jejich přezkumu, soudní ochrana při zvládání tzv. mimořádných situací aj. Výstupy projektu tvoří zejména série odborných článků a konferenčních vystoupení otevírajících či prohlubujících diskuzi o těchto otázkách.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info