Project information
Zlepšení účinnosti a bezpečnosti rekanalizace mozkového infarktu pomocí duální trombolytické terapie

Project Identification
NU23-08-00499
Project Period
5/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Návrh projektu je postaven na metodách vyvinutých jednotlivými týmy v předchozích projektech. Pro řešení projektu bylo sestaveno konsorcium týmů ze dvou institucí. FNUSA-ICRC je navrhovatelem projektu a Farmaceutická fakulta Masarykovy university je spolunavrhovatel. V rámci projektu budou identifikovány účinné kombinace zavedených trombolytik (altepláza, tenektepláza, urokináza a pro-urokinaza) s rozdílnými mechanismy aktivace plazminogenu. Na modelu systémové embolie potkana bude testována účinnost duální trombolytické terapie (altepláza/tenektepláza + urokináza/pro-urokinaza) a určena rychlost trombolýzy a rekanalizační čas. Nejúčinnější kombinace bude otestovaná dále s přídavkem plasminogenu.
Dvě nejúspěšnější kombinace trombolytik budou následně na modelu okluze střední mozkové cévy u potkana testovány na výskyt hemoragických transformací proti zavedené léčbě alteplázou. Výstupem projektu bude 1) popis trombolytické a rekanalyzační aktivity kombinací trombolytik, 2) srovnání incidence hemoragických transformací, extrakraniálních hemoragických příhod a 24 hodinové mortality mezi nejúčinnější kombinací trombolytik a zavedenou léčbou alteplázou a 3) popsaní vztahu mezi procentem úbytku tromboembolů a rekanalizačním časem, což je zatím v in vivo experimentech nepopsaný parametr.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info