Project information
Pathophysiology, epidemiology, differential diagnostics and prognostic stratification in selected internal diseases (PAEP-DIDIPRON)

Project Identification
MUNI/A/1555/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vnitřní lékařství představuje mimořádně rozsáhlý, až téměř bezbřehý obor medicíny, složený z mnoha menších či větších (pod)oborů a (sub)specializací. Pacienti na internu přichází s nejrozličnějšími subjektivními příznaky, či objektivními známkami celé plejády vnitřních nemocí a jedním z hlavních úkolů internisty je tyto příznaky správně vyhodnotit, stanovit diagnózu a následně zahájit adekvátní léčbu. Pro správnou diferenciální diagnostiku je nezbytná znalost patofyziologie jednotlivých nemocí, a velkou roli hraje i znalost epidemiologické situace, a tím jistá "práce s pravděpodobností". Kdykoliv si internista ve svém postupu není zcela jistý, může se obrátit na odborníky z jednotlivých specializací, ale stejně tak stále častěji využívá laboratorní, paraklinická a zobrazovací vyšetření, která mu mají v cestě za správnou diagnózu pomoci.
Projekt PAEP-DIDIPRON navazuje na dřívější projekty specifického výzkumu DIDIPRON 1-6, jež probíhaly v letech 2017-2023 s jednoroční "covidovou" pauzou na II.interní klinice FNUSA. Oproti starším projektům si krom zlepšení diferenciální diagnostiky a prognsotické stratifikace klade za cíl i pochopení patofyziologie a epidemiologie vybraných interních nemocí.
Specifické cíle jsou následující: identifikovat biomarkery, které usnadní odhad časné rekurence fibrilace síní po provedené katétrové ablaci; identifikovat markery umožňující rizikovou stratifikaci žen s gestačním diabetes mellitus; lépe pochopit vztah mezi parodontitidou a revmatoidní artritidou studiem titru autoprotilátek u této skupiny pacientů, lépe pochopit vztah mezi lipidovým metabolismem a žilním trombembolismem a v neposlední řadě pak na datech z Brněnské populace (projekt KardioVize) lépe popsat epidemiologii hypertenze, či jaterní fibrózy. Jednotlivé cíle jsou tak pestré, jako jsou jednotlivé obory interny, společným jmenovatelem je prohloubení našich znalostí v jednotlivých podoborech, a tak zlepšení kvality péče o naše pacienty.
Na projektu se budou podílet čtyři postgraduální studenti, jedna pregraduální studentka a jejich školitelé. V roce 2024 budou výstupy projektu zahrnovat prezentaci originálních výsledků na konferencích v tuzemsku či zahraničí a přípravu/publikaci manuskriptů pro časopisy s impakt faktorem. Doktorští studenti budou dále získávat data pro své disertační práce.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info