Project information
Ancient civilizations and their languages in the European development: changes and constants revisited (ACADIA)

Projekt navazuje na strategické téma rozpracované v předchozím roce v rámci Specifického výzkumu na Ústavu klasických studií, konkrétně na výzkum jazykově řeckých a latinských starověkých společností a jejich kultury včetně jejich středověké a moderní fáze. Díky zpřístupnění, analýze a interpretaci vybraných písemných pramenů latinského, řeckého a arabského jazyka a literatury od antiky po současnost v nejširším literárně-historickém kontextu projekt přispěje k lepšímu poznání kořenů současné evropské společnosti a výzev, kterým v současnosti čelí. Projekt bude rozdělen na literární a historickou část, což se v předchozím roce ukázalo jako vhodná synergická strategie. V rámci literární větvě budou propojeny literární a lingvistické aspekty při výzkumu relevantních písemných pramenů; historická větev bude pokračovat v analýze integračních procesů v pozdně římském impériu, výzkumu separatistických snah a kořenů migrace v pozdní antice, ale bude se věnovat i tématům z oblasti starověkého Předního východu. Projekt tak ve výsledku přispěje k hlubšímu porozumění základům dnešní pestré kultury Evropy. Na neposledním místě se projekt zaměří i na popularizaci výzkumných aktivit, která je v současné době v humanitních vědách nezbytnou podmínkou pro zlepšení jejich postavení nejen v očích laické veřejnosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info