Publication details

Bentická fauna pěnovcových potoků na Velké podkrušnohorské výsypce

Authors

SCHENKOVÁ Jana BARTOŠOVÁ Martina KŘOUPALOVÁ Vendula PŘIKRYL Ivo

Year of publication 2014
Type Conference abstract
Citation
Description Luční pěnovcová prameniště představují v české krajině vzácné izolované biotopy, které nalezneme v oblastech s výskytem podzemních vod bohatých vápníkem především v karpatské oblasti, vzácněji v Čechách. Obdobný biotop však může vzniknout i jako produkt biologické rekultivace na hnědouhelných výsypkách. Zde dochází v průběhu sukcese k postupnému zarůstání vegetací a současně k průsakům srážkové vody do výsypky a následnému vyvěrání vody již silně obohacené rozpuštěnými látkami. Vysoké koncentrace hydrogenuhličitanů vedou ke srážení pěnovce ve formě krust a vznikají tak podmínky pro výskyt druhů specializovaných na takovýto typ biotopů, zejména hygropetrické fauny. V naší studii, zahájené 2013, jsme se rozhodli sledovat druhovou bohatost a diverzitu makrozoobentosu pěnovcových potoků na hnědouhelné výsypce: potok Okružní s heterogenní morfologií koryta a potok z Pohlreichovy štoly s napřímeným korytem; oba jsou charakteristické extrémní koncentrací síranů (max 3760 a 5400 mg l-1). Na Okružním potoku bylo nalezeno 103 druhů/vyšších taxonů vodních bezobratlých ze skupin Clitellata, Gastropoda, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Diptera a Trichoptera. Vzhledem k extrémnímu chemismu se jedná o bohaté společenstvo, diverzita řádu Diptera byla srovnatelná s přirozenými pěnovcovými prameništi, 6 druhů bylo pak ochranářsky významných zařazených do Červeného seznamu (Farkač et al. 2005), z toho druh řádu Coleoptera Eubria palustris (Germar, 1818) je kriticky ohrožený. V potoce z Pohlreichovy štoly bylo nalezeno jen 20 taxonů, i přes menší počet odběrových míst je zřejmé, že extrémní chemismus spolu s nedostatečnou diverzitou habitatů byl pro bentické organismy limitující. Jak ukazuje již prvotní průzkum, nálezy vzácných vodních bezobratlých i celkově bohatá skladba společenstva ukazuje, že stanoviště dočasně vznikající při rekultivaci výsypek mohou poskytovat útočiště specialistům, kteří se v krajině vyskytují jen ostrůvkovitě. Výzkum byl podporován Sokovskou uhelnou, a.s.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info