Informace o publikaci

Bentická fauna pěnovcových potoků na Velké podkrušnohorské výsypce

Autoři

SCHENKOVÁ Jana BARTOŠOVÁ Martina KŘOUPALOVÁ Vendula PŘIKRYL Ivo

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Luční pěnovcová prameniště představují v české krajině vzácné izolované biotopy, které nalezneme v oblastech s výskytem podzemních vod bohatých vápníkem především v karpatské oblasti, vzácněji v Čechách. Obdobný biotop však může vzniknout i jako produkt biologické rekultivace na hnědouhelných výsypkách. Zde dochází v průběhu sukcese k postupnému zarůstání vegetací a současně k průsakům srážkové vody do výsypky a následnému vyvěrání vody již silně obohacené rozpuštěnými látkami. Vysoké koncentrace hydrogenuhličitanů vedou ke srážení pěnovce ve formě krust a vznikají tak podmínky pro výskyt druhů specializovaných na takovýto typ biotopů, zejména hygropetrické fauny. V naší studii, zahájené 2013, jsme se rozhodli sledovat druhovou bohatost a diverzitu makrozoobentosu pěnovcových potoků na hnědouhelné výsypce: potok Okružní s heterogenní morfologií koryta a potok z Pohlreichovy štoly s napřímeným korytem; oba jsou charakteristické extrémní koncentrací síranů (max 3760 a 5400 mg l-1). Na Okružním potoku bylo nalezeno 103 druhů/vyšších taxonů vodních bezobratlých ze skupin Clitellata, Gastropoda, Odonata, Plecoptera, Coleoptera, Diptera a Trichoptera. Vzhledem k extrémnímu chemismu se jedná o bohaté společenstvo, diverzita řádu Diptera byla srovnatelná s přirozenými pěnovcovými prameništi, 6 druhů bylo pak ochranářsky významných zařazených do Červeného seznamu (Farkač et al. 2005), z toho druh řádu Coleoptera Eubria palustris (Germar, 1818) je kriticky ohrožený. V potoce z Pohlreichovy štoly bylo nalezeno jen 20 taxonů, i přes menší počet odběrových míst je zřejmé, že extrémní chemismus spolu s nedostatečnou diverzitou habitatů byl pro bentické organismy limitující. Jak ukazuje již prvotní průzkum, nálezy vzácných vodních bezobratlých i celkově bohatá skladba společenstva ukazuje, že stanoviště dočasně vznikající při rekultivaci výsypek mohou poskytovat útočiště specialistům, kteří se v krajině vyskytují jen ostrůvkovitě. Výzkum byl podporován Sokovskou uhelnou, a.s.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info