Publication details

Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii - kazuistika

Title in English Reccurent thrombus in the left atrium in patient on effective anticoagulant therapy - case report
Authors

MASÁROVÁ Lucia NOVÁK Jan PEŠL Martin ONDRÁŠEK Jiří SEMÉNKA Jiří ŠIMAROVÁ Eva PANOVSKÝ Roman

Year of publication 2018
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Fibrilace si´ni´ (FS) prˇedstavuje nejcˇasteˇjsˇi´ srdecˇni´ arytmii. Jednou z nejza´vazˇneˇjsˇi´ch komplikaci´ FS je vznik trombu°, ktere´ na´sledneˇ mohou ze si´neˇ vycestovat do arteria´lni´ho rˇecˇisˇteˇ a ve´st ke vzniku ce´vni´ mozkove´ prˇi´hody (CMP), cˇi jiny´ch embolicky´ch prˇi´hod. Jako prevence vzniku teˇchto prˇi´hod je u pacientu° uzˇi´va´na antikoagulacˇni´ terapie. Kazuistika popisuje pacienta, kterému se v levé síni vytvořil trombus i přes účinnou antiakoagulační terapii.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info