Publication details

Measurement of selected aspects of student behavior in online courses

Authors

ČERNÝ Michal

Type Article in Periodical
Magazine / Source e-Pedagogium
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
WWW https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201902-0005_mereni-vybranych-aspektu-chovani-studentu-v-online-kurzech.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/epd.2019.015
Keywords learning analytics; Google Analytics; Hotjar; heatmaps;web analytics; data driven education; online courses; LMS; learning environment
Description Článek analyzuje možnosti využití analýzy učení mimo LSM, tedy v edukačních prostředích, která nejsou spojená s běžným robustními systémy jako je Moodle nebo Blackboard, ale které je možné analyzovat jen skrze nástroje webové analytiky. Toto téma bylo dlouhou dobu v diskursu pedagogickou veřejností marginalizováno. Naše výzkumná a metodologická pozornost ale ukazuje, že data, která lze z těchto prostředí získat o studijním a informačním chování studentů mohou být pro design celého edukačního prostředí zajímavá a mohou pomoci s významnými změnami v oblasti návrhu kurzů, měření atraktivnosti či srozumitelnosti jednotlivých stránek atp. V tomto článku se soustředíme především na kombinaci nástrojů Google Analytics a Smartlook respektive Hotjar pro tvorbu heatmap. The paper analyzes the possibilities of using learning analytics outside of LSM, for example in educational environments that are not associated with common large systems such as Moodle or Blackboard, but which can only be analyzed through web analytics tools. This topic has been marginalized in the discourse by the educational public for a long time. My research and methodological attention show that the data that can be obtained from these environments about the learning and information behaviour of students can be of interest to the design of the whole educational environment and can help with significant changes in the design of courses, measuring the attractiveness or clarity of individual pages etc. In this paper, we focus primarily on the combination of Google Analytics and Smartlook or Hotjar - tools for creating heatmaps.