Publication details

Realizace a využití herpetologické naučné stezky ve výuce přírodopisu na základní škole

Title in English Realisation and usage of the herpetological educational trail in teaching biology at secondary school
Authors

PROTIVOVÁ Lenka SMOLINSKÝ Radovan

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Description Diplomová práce se zabývá vytvořením naučné stezky na cyklostezce údolím Vejprnického potoka v Plzeňském kraji. Tato cyklostezka od září 2021 propojuje krajské město Plzeň s obcemi Vejprnice a Tlučná v celkové délce 5 kilometrů. Právě v této oblasti je prokázán výskyt různých druhů obratlovců, kteří jsou důležitou součástí krajiny. V práci jsou také návrhy informačních panelů, které jsou zaměřeny především na obojživelníky a plazy. Obsah panelů je tvořen vždy stejným způsobem: vzhled živočicha, aktivita v průběhu dne i roku, způsob, kterým jej lze pozorovat a pobytové znaky. Touto formou neformálního vzdělávání rozšiřují znalosti ohledně dané skupiny živočichů. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, praktickou a didaktickou. V teoretické části jsou zpracovány charakteristiky zájmové lokality, charakteristiky obojživelníků a dalších druhů rostlin a živočichů, kteří se zde nacházejí. Je zde také popsána charakteristika naučných stezek, postup jejich tvorby a zařazení herpetologického učiva a terénní výuky v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání z ledna 2021. Praktická část se zaměřuje na vytvoření podkladových materiálů pro informační panely, mezi které patří fotografie rostlin a živočichů vyskytujících se na dané lokalitě, mapy a otázky pro žáky i návštěvníky stezky. Otázky jsou vytvořeny způsobem, aby k jejich zodpovězení bylo třeba využít bezprostřední okolí informačního panelu a dedukci z uvedených informací. Tyto podklady spolu s informacemi vycházejících z teoretické části jsou využity pro samotné návrhy informačních panelů šest jednotlivých zastávek na naučné stezce a webové stránky rozšiřující obsah samotných informačních panelů. V didaktické části je popsáno neformální vzdělávání, a možnost jeho využití ve výuce přírodopisu na základní škole v podobě naučné stezky. Pro získání dat o možnosti využití naučných stezek ve výuce přírodopisu bylo využito rozhovorů s učiteli základních škol. Rozhovory byly rozděleny do čtyř bloků. První blok byl zaměřen na vnímání učitelů naučných stezek jako takových. Druhý blok se zabýval potenciálem naučných stezek ve výuce přírodopisu. Třetím blokem byly jejich požadavky, co by stezka a samotné panely měly obsahovat, aby je chtěli využít v rámci svých hodin nebo terénní výuky a také jaký vidí přínos v zakomponovaných otázkách pro žáky přímo v informačních panelech. Čtvrtý blok obsahoval zpětnou vazbu pro již vytvořené panely. Tato zpětná vazby byla využita pro zpětnou úpravu informačních panelů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info