Publication details

Využití přírodního potenciálu Rosicko-Oslavanska pro potřebu integrované výuky na ZŠ

Title in English Utilization of the natural potential of Rosice-Oslavany Region for the need of integrated teaching at secondary school
Authors

BUREŠOVÁ Nikola ŠTELCL Jindřich

Year of publication 2022
Type Conference abstract
Citation
Description Diplomová práce je zaměřena na využití přírodního potenciálu Rosicko-Oslavanska pro potřebu integrované výuky na ZŠ. Hlavním cílem je vytvoření návrhu terénní výuky pro žáky 9. tříd zaměřené na oblast rosicko-oslavanské uhelné pánve, která patří k nejmenším a nejstarším černouhelným pánvím v České republice. Práce se zabývá možnostmi didaktického využití přírodních i technických objektů nacházejících se na naučné stezce Permokarbonem Boskovické brázdy a úzce spojenou problematikou usazených hornin a jejich dobývání ve studované oblasti. Práce je rozdělena do dvou částí. Rešeršní kapitola podává komplexní charakteristiku daného území se zaměřením na historii zdejšího dolování uhlí. Samostatná kapitola je věnována obecné problematice terénní výuky jako jedné z výukových organizačních forem a jejímu ukotvení v kurikulárních dokumentech. Praktickou část tvoří sestavená výuková trasa společně s materiály určenými k realizaci terénní výuky na dané lokalitě a fotodokumentace zájmového území. Takto vytvořený návrh terénní výuky byl prakticky realizován s žáky 9. ročníků ZŠ Oslavany, přičemž žáci jedné třídy absolvovali výuku v terénu a žáci druhé třídy ve škole. Práce srovnává výsledky obou skupin žáků a hodnotí přínos vytvořené terénní výuky pro účely základního vzdělávání. Připravené podklady mohou sloužit jako modelový příklad i dalším pedagogickým pracovníkům při realizaci terénní výuky na jiných základních školách.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info