Publication details

Koexistence taxonů z čeledi pakomárovitých v tekoucích vodách: význam faktorů prostředí a struktury společenstva

Title in English Coexistence of chironomid taxa in running waters: effects of environmental factors and community structure
Authors

BRABEC Karel KUBOŠOVÁ Klára MARTINCOVÁ Iva JARKOVSKÝ Jiří HÁJEK Ondřej

Year of publication 2009
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Společenstva makrozoobentosu žijící v tekoucích vodách se vyznačují druhovou bohatostí, diverzitou životních strategií a dynamickou vazbou na podmínky prostředí. Studium vazby výskytu jednotlivých taxonů i souhrnných parametrů společenstva na podmínky prostředí patří k tradičním tématům ekologických studií. Pro prezentovaný příspěvek jsme se zaměřili na analýzu faktorů vysvětlujících společný výskyt (koexistence) vybraných taxonů čeledi pakomárovitých. Z přirozených parametrů vykazuje nejzřetelnější odezvu ve složení taxocenózy pakomárovitých zonalita tekoucích vod. Poměrně specificky vymezená společenstva byla popsána pro krenon a potamon, nikoliv však pro rhitron. Definice zonálních charakteristik toků je založena na vzájemně korelovaných faktorech mezi které patří například teplotní režim, allochtonní/autochtonní zdroj organické hmoty, typ substrátu, spád a hydraulické charakteristiky koryta. Stanovení významu jednotlivých faktorů je obtížné, proto bývá častěji využívána typologie toků založená na kombinaci faktorů. Pro distribuci jednotlivých druhů je významná interakce mezi jejich životními strategiemi a podmínkami prostředí. Společný výskyt párů taxonů pak může mít více příčin: i/ taxony jsou součástí regionální diverzity (species pool) ii/ mají společné environmentální preference iii/ biologické interakce neprobíhají na úkor populací jednoho z taxonů iv/ podmínky prostředí (dynamika disturbancí), charakter celého společenstva bentických bezobratlých vytvářejí specifické podmínky pro uplatnění ekologických nik Základní analýza naší studie byla provedena na 370 vzorcích odebraných na úrovni úseku toku a 20 vybraných taxonech pakomárů. Při výběru taxonů byla zohledněna spolehlivost determinace, zastoupení široce rozšířených i habitatově specializovaných taxonů a dostatečný počet záznamů v datovém souboru. Pomocí indexů podobnosti a shlukovací analýzy byla vyhodnocena četnost společných nálezů. Dále byly hledány souvislosti mezi výskytem a koexistencí taxonů vůči parametrům prostředí a vlastnostem celého společenstva makrozoobentosu. Koexistence jednotlivých párů taxonů byla využita ke kategorizaci vzorků, jejichž abiotické a biotické parametry byly testovány na rozdílnost mezi kategoriemi. Pro interpretaci koexistence vybraných párů byly využity preferenční křivky jednotlivých taxonů i databáze životních strategií. Výsledky rozšiřují obecné informace o roli zástupců čeledi pakomárovitých ve společenstvech makrozoobentosu, jejich distribuci a společném využívání říčních biotopů. Vzhledem k tomu, že datový soubor obsahuje i lokality antropogenně ovlivněné poskytují výsledky studie také poznatky využitelné při stanovení indikačního potenciálu hodnocených taxonů i celých společenstev makrozoobentosu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info