MUDr. František Lehar, Ph.D.


Phone: +420 543 182 217
E‑mail: