MUDr. František Lehar, Ph.D.


telefon: 543 182 217
e‑mail: