Project information

Studium distribuce steroidních látek ve složkách pevných environmentálních matric

Investor logo
Project Identification
GA13-20357S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Steroidní hormony jsou vylučovány lidmi i zvířaty. Výsledkem je kontaminace prostředí látkami z odpadů z lidských obydlí a z chovu zvířat. Estrogeny a syntetické steroidy mohou interagovat s endokrinním systémem a ovlivňovat reprodukci a vývoj exponovaných živých organismů. Distribuce sledovaných látek musí být popsána kvalitativně i kvantitativně, aby bylo možné posoudit riziko jejich retence v prostředí. Osud látek v prostředí lze popsat na základě studia rovnováh v jednoznačně definovaných systémech environmentálních matric. Hlavním cílem projektu je popis sorpce a desorpce estrogenů a syntetických steroidů na charakteristických složkách pevných environmentálních matric. Sorpce a distribuce estrogenů a syntetických steroidů mezi komplexními environmentálními fázemi, půdou, sedimenty a vodou je výsledkem interakcí s typickými složkami těchto matric. V projektu budou proto použity složky přímo izolované z pevných matric a složky modelové pro hodnocení jejich specifické role v procesech sorpce a desorpce. Výsledky budou použity pro popis osudu a transformace steroidů v prostředí.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info