Project information
Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik

Investor logo
Project Identification
GA14-20147S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Regulace nekalé soutěže prošla v uplynulých letech zásadním vývojem. Ke změnám došlo z důvodu vnitřních (rekodifikace soukromého
práva) i z důvodů vnějších (europeizace čs. práva). Vývoj probíhá též na úrovni unijní a to jak prostřednictvím pokračujících změn v oblasti
sekundárního práva, tak i v interpretační činnosti Soudního dvora (ESD). Je tedy nutné uchopit nové témata objevující se v důsledku růstu
významu přeshraničních obchodních transakcí a pokračujícího rozvoje obchodování přes internet, který vytváří nové problémy v oblasti
poctivé obchodní soutěže a zároveň komplikuje prosazování národních standardu vnitrostátními soudy. Řešena musí být i otázka míry
regulace vzhledem k potřebě chránit slabší stranu a zároveň neomezovat nad potřebnou míru svobodu podnikání. Zkoumána bude
problematika pohybu zboží v návaznosti na nekalou soutěž, úprava nekalé soutěže, související otázky ochrany spotřebitele, prosazování
těchto pravidel v podmínkách vnitřního trhu s řešením přeshraničních situací a v neposlední rady bude provedena i analýza relevantní čs.
právní úpravy a judikatury.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info