Project information

Environmentální a sociologické aspekty kvality života v právní perspektivě (Kvalita života)

Project Identification
MUNI/A/0913/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V současné době je tato otázka kvality života vysoce aktuální s ohledem na stávající judikaturu, která se teprve začíná utvářet v širším kontextu ochrany lidských práv. Nejedná se již o pouhé posuzování indikátorů blahobytu, jak tomu bylo na počátku 70. let minulého století. Tehdy byly těžištěm zájmu zejména ekonomické aspekty kvality života. Historie pojmu kvality života začíná ve dvacátých letech minulého století v USA, kde byl poprvé použit tento termín v souvislosti s ekonomickým vývojem a úlohou státu v oblasti podpory nižších společenských vrstev. OSN ve svém programu Agenda on Ageing for the 21 Century rozeznává šest základních oblastí kvality života, a to psychologickou, fyziologickou, ekonomickou, sociální, duchovní a environmentální. WHO vnímá kvalitu života jako jedincovu percepci jeho pozice v životě v kontextu kultury a hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám.
V ČR začala být objektivně zkoumána kvalita života až po roce 1989 v souvislosti s novým náhledem na očekávané garance státu v této oblasti. Definovat kvalitu života je velmi nesnadné, neboť se promítá do mnoha společenských oblastí – především jsou vnímány ekonomické, sociální a zdravotní aspekty, jež je však zapotřebí zkoumat s ohledem na jejich právní garanci a vynutitelnost. Cílem práce bude tyto aspekty posuzovat provázaně s ohledem na zcela nový trend vnímání kvality života v kontextu ochrany základního lidského práva na život, lidskou důstojnost, ochranu obydlí a soukromí. Cílem výzkumu bude získat objektivní náhled na vynutitelnost těchto práv. V dané souvislosti bude zároveň porovnávána subjektivně pociťovaná míra spokojenosti s kvalitou života, jež se neustále vyvíjí a kvalitativně posouvá. Z tohoto důvodu nebudou zkoumány ekonomické aspekty kvality života, které jsou relativně komplexně vymezeny a byla k nim zpracována řada odborné literatury.
V zájmu zachování originality výzkumu bude však hlavní akcent pozornosti směřován do oblasti subjektivně vnímané ochrany před znehodnocením kvality života zejména v souvislosti s kvalitou životního prostředí. Ostatní oblasti kvality života budou v daném kontextu jen naznačeny.V zájmu objektivity výzkumu bude komentována stávající aktuální rozhodovací praxe, a to jak v podmínkách ČR, tak zejména v evropském kontextu (s ohledem na judikaturu ESLP), a popsán stávající trend pojetí a ochrany kvality života.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info