Project information
Celoživotní učení v institucionálních souvislostech

Cílem projektu je kontinuální podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia oboru Pedagogika ÚPV FF MU. Navazuje na řešení projektů specifického výzkumu na ÚPV v předchozích letech s mírnou modifikací tematické struktury práce podle vývoje řešení doktorských projektů a výzkumné aktivity Ústavu pedagogických věd. Tématický rámec výzkumu přestavují jevy a procesy související s rozmanitými podobami celoživotního učení v rozmanitých institucionálních kontextech v návaznosti na výzkumný profil ÚPV FF MU. Půjde o výzkum reálné školní výuky, výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek rozvoje školy, a dále výzkum učení v neškolských institucionálních kontextech včetně pracovního prostředí organizací. Jednotlivé části výzkumu budou realizovány za pomoci souborů metod kvalitativního a kvantitativního charakteru podle povahy jednotlivých výzkumných témat. Očekávané výsledky obohacují zdrojovou základnu vztahující se k jednotlivým tématům a jejich dílčím aspektům, ukazují další možnosti výzkumu, ale také možnosti uplatnění výsledků v praxi a ve vzdělávací politice. Studenti doktorského studia se do projektu zapojují v návaznosti na vlastní výzkumné projekty.

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info