Project information

Altajská hypotéza - argumenty, protiargumenty a jejich precizace

Investor logo
Project Identification
GA15-12215S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je základní interdisciplinární výzkum genetických a areálových vztahů altajských jazyků, tj. řešení stěžejních problémů altajské jazykovědy. Plán prací: kritická evaluace argumentů zastánců a oponentů altajské hypotézy, nová etymologická analýza rozsáhlého lexikálního materiálu, studium migrací, sběr dat v terénu. Na základě metod historicko-srovnávací jazykovědy se zformulují hláskové zákony, identifikuje sdílená morfologie a pomocí diferenciace zděděného slovníku od areálových výpůjček se provede kvantitativní evaluace se závěry o míře genetické příbuznosti altajských jazyků, jejich vzájemných kontaktech a vektorech vlivů. Nové analýzy zahrnou i výsledky nejaktuálnějších objevů archeologie (Mongolsko, SV Čína), antropologie a genetiky. Kromě aktuálně potřebné precizace altajské hypotézy projekt rekonstruuje i prehistorickou populační dynamiku v Asii a výsledky využije více vědních oborů. Výstupy: 6 článků a 1 monografie anglicky dostupná na vlastních webových stránkách.

Publications

Total number of publications: 83


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info