Project information
Integrovaný výzkum environmentálních změn v krajinné sféře Země

Project Identification
MUNI/A/1315/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt navazuje na projekt specifického výzkumu „Globální environmentální změny v krajinné sféře Země v čase a prostoru (GlobST)“ řešeny v roce 2015 a nastavil hlavní výzkumné zaměření na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter. Oblast FG bude soustředěna především do problematiky změn městského klimatu a jeho potenciálních dopadů na společnost, komplexní hodnocení polárních oblastí s ohledem na probíhající klimatickou změnu, studium říčních systémů v člověkem ovlivněných podmínkách a mapování biotopů. Výzkumné zaměření v oblasti SG je i nadále integrováno teoretickými a metodologickými přístupy. Sjednocujícím prvkem je zájem o studium prostorovosti sledovaných témat, dynamiky jevů a její podmíněnosti a nově také přeshraniční spolupráce a související faktory. Pracovní skupina kartografie a geoinformatika (KG) bude i nadále zaměřena na optimalizaci geovizualizace z hlediska kognitivních procesů a její objektivní hodnocení. Nově rozvíjející oblastí je sběr, vizualizace a analýza 3D prostorových dat a ověření jejich uživatelských aspektů. Projekt kromě výše uvedených odborných témat podpoří také užší spolupráci studentů doktorského studie s jednotlivými pracovními týmy s důrazem na rozšíření mezinárodní spolupráce a zkvalitnění jejich publikačních aktivit.

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info