Project information

Nitro- a oxyderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře - distribuce, výměna mezi ovzduším a povrchy a potenciál dálkového přenosu

Investor logo
Project Identification
GA20-07117S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nitro- a oxyderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků (NPAH, OPAH) se vyskytují v ovzduší a představují vysoké zdravotní riziko, ale jen velmi málo je známo o jejich distribuci v životním prostředí. V předloženém návrhu projektu plánujeme využít nedávno vyvinutých experimentálních a modelových metod pro studium atmosférické distribuce a osudu NPAH a OPAH. Mezi sledované látky plánujeme zahrnout také silné mutageny, které dosud nebyly zkoumány. Projekt bude zahrnovat měření v ovzduší na středoevropské pozaďové lokalitě během různých ročních období a poprvé i nad oceánem a v Arktidě. Vzhledem k jejich semivolatilitě a pomalému odbourávání v povrchových složkách prostředí se očekává, že tyto znečišťující látky budou podléhat tzv. „multi-hop“ dálkovému transportu. Proto budou měřeny jejich koncentrace v půdě a povrchové vodě a bude stanoven související směr jejich výměny mezi povrchy a ovzduším na středoevropské pozaďové lokalitě a v mořské vodě v Atlantiku. Na základě rekonstrukce znečištění půdy NPAH a OPAHs v posledním desetiletí budeme numericky simulovat dlouhodobé cyklování.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info