Project information
Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích (TAP)

Project Identification
MUNI/A/1348/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním záměrem projektu je analyticko-syntetické propojení badatelského potenciálu garančního pracoviště v oblasti translatologie s potřebou lexikografické podpory překladatelských aktivit, založenou podstatnou měrou na využití dosavadních výsledcích badatelské činnosti posluchačů slavistických oborů na FF MU.
Translatologický aspekt projektu navazuje na skutečnost, že je na Ústavu slavistiky problematice překladu a tlumočení věnována systematická pozornost jak v oblasti výuky, tak i teoretického poznání. Cílem této části projektu je zvýšení odborné kompetence akademických pracovníků a studentů doktorského studia v oblasti translatologie, a to formou jejich účasti na výzkumu specifických problémů překladu mezi příbuznými slovanskými jazyky. Výsledky takto koncipovaného výzkumu budou shrnuty v plánovaných publikačních výstupech. Předpokládá se také aplikace výsledků realizovaného výzkumu v praxi (překladatelský či překladatelsko-lexikografický workshop). Do této aplikační složky budou zapojeni také studenti navazujícího magisterského studia. V úvahu bude vzata i otázka opor a pomůcek pro překlad a tlumočení. V tomto smyslu se translatologický aspekt projektu vhodně doplňuje s aspektem lexikografickým a tvoří tak teoreticko-aplikační a lexikografickou základnu pro podporu a další rozvoj překladatelské a tlumočnické činnosti ve slovanských jazycích.
Aplikační složka projektu vychází ze záměru využít materiálového a metodologického potenciálu desítek studentských závěrečných prací vytvořených v posledních 20 letech v oblasti synchronního výzkumu slovanských jazyků a zaměřených na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti (ekonomiky, práva, průmyslu, vzdělávání, medicíny, sportu aj.). Aplikovatelnými materiálovými výtěžky těchto prací jsou dvojjazyčné překladové slovníčky (slovanský jazyk – čeština), které často obsahují úzce oborově zaměřený a lexikograficky jinde nepodchycený lexikální materiál terminologického charakteru. Cílem této části projektu je takto získaný slovníkový materiál shromáždit, lexikograficky jednotně zpracovat a připravit oborově specifické minislovníky a glosáře, které bude možné kontinuálně doplňovat a rozšiřovat na základě dalších systematicky zadávaných studentských prací.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info