Project information

Advanced molecular testing for aggregate diagnosis and management of DLBCL patients: engagement of gene expression profiling, liquid biopsy and long-read sequencing

Project Identification
NU22-08-00227
Project Period
5/2022 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Lymfomy patří mezi nádorová onemocnění se stoupající incidencí. Téměř polovinu nově diagnostikovaných lymfomů v ČR tvoří difuzní velkobuněčný B-lymfom (difuse large B-cell lymphoma; DLBCL), který se řadí mezi lymfomy s agresivním průběhem a včasná diagnostika je pro úspěch léčby klíčová. Základním diagnostickým přístupem zůstává histologické vyšetření, nicméně doplňkové molekulárně-biologické a cytogenetické metody významně napomáhají lepší prognostické stratifikaci pacientů. U DLBCL je pro stanovení prognózy a možnosti efektivnější terapie zásadní rozdělení na ABC nebo GCB subtyp podle toho, z jakých buněk lymfom vzniká, a také na tzv. double/triple hit lymfomy podle toho, zda nesou dvě nebo tři translokace zahrnující gen MYC a Bcl2 nebo Bcl6. Moderní alternativou pro monitorování průběhu onemocnění je využití tzv. tekuté biopsie a z ní izolované volné cirkulující DNA (cfDNA), která poskytuje komplexnější informace o nádoru než pouze analýza jedné postižené uzliny.
Cílem projektu je zavést pokročilé molekulárně-biologické metody, které by zpřesnily diagnostiku, prognózu a monitorování průběhu choroby u pacientů s DLBCL. Projekt zahrnuje tři dílčí úkoly: 1) metodické řešení pro rozlišení DLBCL pacientů do dvou prognosticky odlišných skupin (ABC a GCB skupina) na základě expresního profilu vybraných genů pomocí rychlé a přesné analýzy real-time PCR (qPCR); 2) možnosti využití cfDNA pro monitorování průběhu choroby a sledování minimální zbytkové choroby v plazmě a také v likvoru v případě agresivní DLBCL infiltrující do centrální nervové soustavy, kde je nemožné provést charakterizaci nádoru pomocí biopsie; 3) využití sekvenování třetí generace (Nanopore technologie), která umožňuje čtení dlouhých sekvencí, pro detekci translokací rozlišujících double/triple hit lymfomy.
V rámci projektu bude využíván biologický materiál od pacientů s DLBCL sledovaných a léčených ve FN Brno po podepsání informovaného souhlasu. Vzorky budou pseudonymizovány a osoba pracující s biologickým vzorkem na spolupracujícím pracovišti (CEITEC MU) tedy nebude schopna určit totožnost pacienta.
Očekáváme, že kombinace analýz provedených pomocí výše zmíněných metod umožní lepší stratifikaci pacientů s DLBCL, neinvazivní přístup pro sledování choroby z tekutých biopsií a možnost včasné intenzifikace léčby u rizikových pacientů nebo při relapsu onemocnění.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info