Project information

Jazyková a literární komunikace V. (JLK5)

Project Identification
MUNI/A/1363/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt v návaznosti na předchozí výzkumné aktivity v oblasti jazykové a literární komunikace zkoumá její specifika. Výzkumné problémy vycházejí z disertačních prací studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace. Lingvistický výzkum bude pokračovat v zaměření na problematiku mluvčích s odlišným mateřským jazykem (OMJ), a to v oblasti fonetického výzkumu dospělých mluvčích s OMJ a dále studiem vlivu mluvních projevů rodilých mluvčích na žáky s OMJ. Literárněvědný výzkum se bude soustředit na syntetizaci poznatků o identifikaci dětského diváka a čtenáře s uměleckým dílem. Literárněhistorická část zahrne zkoumání současné literatury s motivem cesty a exotiky (česká a ruská literatura po r. 2000), výzkum lettrismu v české literatuře, odraz mariánského kultu v české literatuře 20. století a interpretační analýzy současné české literatury pro děti a mládež v souvislosti s Eriksonovou teorií vývoje osobnosti. Výsledky projektu budou využity především k prohloubení a rozšíření poznatků v daných oborových oblastech, ale také k obohacení výzkumné metodologie (percepční testy, čtenářské dílny, recepční a interpretační sondy), a to s přesahem k možnému využití v pedagogické praxi.

Publications

Total number of publications: 39


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info