Project information
Differential diagnostics and prognostic stratification in internal diseases #6 (DIDIPRON 6)

Project Identification
MUNI/A/1377/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Lidé po celém světe dennodenně vyhledávají lékaře, za nimiž přicházejí s řadou svých subjektivních obtíží, či s již rozvinutými objektivními známkami jednotlivých nemocí. Úkolem lékařů je v této změti informací rozpoznat typické vzorce daných diagnóz („pattern recognition/inductive reasoning“) nebo z nich naopak dedukovat jiné možné diagnózy, pokud žádný vzorec není rozpoznán („deductive reasoning“). Stanovení správné diagnózy je totiž zcela zásadní krok k zahájení správné a účinné léčby, a proto je proces diferenciální diagnostiky a jeho dokonalé zvládnutí základní dovedností každého lékaře. V případě nejistoty, či při přítomnosti obecných příznaků vyskytujících se u více různých nemocí, mohou v diferenciálně diagnostické rozvaze pomoci různé (bio)markery, které by měly zmenšit riziko možné diagnostické chyby. Stejně tak odpověď na častou otázku našich pacientů "Jak to se mnou bude dál?", tedy poskytnout pacientovi informaci o dalším průběhu jeho onemocnění, je mnohdy nesnadná, a právě identifikace nových (bio)markerů, může tuto prognostickou stratifikaci umožnit.
Cílem projektu je nalézt nové potenciální (bio)markery, které by byly nápomocné v průběhu diferenciální diagnostiky a prognostické stratifikace interních onemocnění. Prvním specifickým cílem projektu je identifikovat biomarkery, které usnadní diferenciální diagnostiku proteinurie, otoků končetin a dále odhad časné rekurence fibrilace síní po provedené katétrové ablaci. Druhým specifickým cílem projektu je identifikace markerů umožňujících rizikovou stratifikaci žen s gestačním diabetes mellitus.
Projekt navazuje na předchozí projekty DIDIPRON 1-5, které probíhaly v letech 2017-2022. Za uvedené období podpořily 3 úspěšné obhajoby disertačních prací a 2 úspěšné obhajoby P-POOL studentů a dlouhodobě podporují rozvoj vědy na II. interní klinice. Na projektu se budou podílet dvě pregraduální studentky, dva postgraduální studenti a jejich školitelé.
V roce 2023 budou výstupy projektu zahrnovat prezentaci originálních výsledků na konferencích v tuzemsku či zahraničí a přípravu/publikaci manuskriptů pro časopisy s impakt faktorem. Studenti budou dále získávat data pro své závěrečné a disertační práce.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info