Informace o projektu
Diferenciální diagnostika a odhad prognózy vnitřních nemocí 6 (DIDIPRON 6)

Kód projektu
MUNI/A/1377/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Lidé po celém světe dennodenně vyhledávají lékaře, za nimiž přicházejí s řadou svých subjektivních obtíží, či s již rozvinutými objektivními známkami jednotlivých nemocí. Úkolem lékařů je v této změti informací rozpoznat typické vzorce daných diagnóz („pattern recognition/inductive reasoning“) nebo z nich naopak dedukovat jiné možné diagnózy, pokud žádný vzorec není rozpoznán („deductive reasoning“). Stanovení správné diagnózy je totiž zcela zásadní krok k zahájení správné a účinné léčby, a proto je proces diferenciální diagnostiky a jeho dokonalé zvládnutí základní dovedností každého lékaře. V případě nejistoty, či při přítomnosti obecných příznaků vyskytujících se u více různých nemocí, mohou v diferenciálně diagnostické rozvaze pomoci různé (bio)markery, které by měly zmenšit riziko možné diagnostické chyby. Stejně tak odpověď na častou otázku našich pacientů "Jak to se mnou bude dál?", tedy poskytnout pacientovi informaci o dalším průběhu jeho onemocnění, je mnohdy nesnadná, a právě identifikace nových (bio)markerů, může tuto prognostickou stratifikaci umožnit.
Cílem projektu je nalézt nové potenciální (bio)markery, které by byly nápomocné v průběhu diferenciální diagnostiky a prognostické stratifikace interních onemocnění. Prvním specifickým cílem projektu je identifikovat biomarkery, které usnadní diferenciální diagnostiku proteinurie, otoků končetin a dále odhad časné rekurence fibrilace síní po provedené katétrové ablaci. Druhým specifickým cílem projektu je identifikace markerů umožňujících rizikovou stratifikaci žen s gestačním diabetes mellitus.
Projekt navazuje na předchozí projekty DIDIPRON 1-5, které probíhaly v letech 2017-2022. Za uvedené období podpořily 3 úspěšné obhajoby disertačních prací a 2 úspěšné obhajoby P-POOL studentů a dlouhodobě podporují rozvoj vědy na II. interní klinice. Na projektu se budou podílet dvě pregraduální studentky, dva postgraduální studenti a jejich školitelé.
V roce 2023 budou výstupy projektu zahrnovat prezentaci originálních výsledků na konferencích v tuzemsku či zahraničí a přípravu/publikaci manuskriptů pro časopisy s impakt faktorem. Studenti budou dále získávat data pro své závěrečné a disertační práce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info