Project information

Project information
Translation and its lexicographic support in the Slavic linguistic and cultural area (PLP)

Project Identification
MUNI/A/1368/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt obsahově, metodologicky i personálně navazuje na úspěšné projekty Translační ekvivalence jako dílčí problém mezikulturní komunikace v slovanském kulturním prostoru MUNI/A/1337/2021 a Teoreticko-aplikační a lexikografická podpora překladu ve slovanských jazycích MUNI/A/1348/2020. Vychází z potřeby kontinuální teoreticko-metodologické, logistické, technické, a zejména lexikografické podpory vzájemného překladu věcných i uměleckých textů mezi slovanskými jazyky východoslovanského, jihoslovanského a západoslovanského areálu. Hlavním záměrem projektu tak zůstává synkretické propojení badatelského potenciálu garančního pracoviště v oblasti translatologie s potřebou lexikografické podpory překladatelských aktivit, založenou podstatnou měrou na využití dosavadních výsledků badatelské činnosti posluchačů slavistických oborů na FF MU. Projekt tak reaguje na stálou potřebu vytváření a aktualizace překladových lexikografických příruček (čeština/jiný slovanský jazyk a jiný slovanský jazyk/čeština).
Teoreticko-metodologický aspekt projektu spočívá ve využití stávajícího badatelsko-pedagogického a organizátorského potenciálu pracoviště, na kterém je problematice mezijazykové ekvivalence, překladu a tlumočení věnována soustavná pozornost jak v oblasti výuky, tak ve vědeckovýzkumné činnosti vyučujících i studentů doktorského studia.
Cílem této části projektu je další zvyšování odborné i pedagogické kompetence akademických pracovníků a doktorandů v oblasti translatologie formou jejich účasti na výzkumu specifických problémů překladu mezi příbuznými slovanskými jazyky, jehož dílčí výsledky budou prezentovány jednak v plánovaných publikačních výstupech, jednak formou pořádání a účasti na překladatelských a překladatelsko-lexikografických workshopech.
Aplikační složka projektu předpokládá jednak pokračování v práci na vytváření dalších specializovaných dvojjazyčných rusko-českých a ukrajinsko-českých slovníčků na platformě Lexonomy s využitím materiálového a metodologického potenciálu studentských závěrečných prací z oblasti synchronního výzkum slovanských jazyků zaměřených na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti (ekonomiky, práva, průmyslu, vzdělávání, medicíny, sportu aj.), nově pak na vytváření obrácených stávajících slovníčků typu jiný slovanský jazyk/čeština na slovníčky čeština/ jiný slovanský jazyk.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 66


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info