Project information

Project information
Trestání coby multioborový fenomén II

Project Identification
MUNI/A/1424/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Téma představuje propojení výzkumných zaměření disertačních prací, příp. trestněprávních specializací členek*členů řešitelského týmu projektu, což ostatně dokládá i přiložený seznam jejich stěžejních publikací v posledních třech letech. Cílem projektu bude navázat na stejnojmenný projekt realizovaný v roce 2022, pokračovat v důkladné analýze existujících průniků odvětví trestního práva nejen s dalšími právními odvětvími, ale rovněž s odvětvími dalších vědních disciplín, jako jsou (forenzní) psychologie, kriminologie, kriminalistika, filosofie či sociologie, bez jejichž vlivu by se trestní právo a trestní politika od své nynější podoby pravděpodobně výrazně lišily. Pozornost bude věnována vybraným oblastem trestního práva hmotného i procesního, jimiž jsou v oblasti práva hmotného zejména trestání a jeho efektivita, sankční systémy a trestní odpovědnost fyzické i právnické osoby, a v oblasti práva procesního pak především zvláštní způsoby řízení, dokazování či vazba. Zmiňované průniky budou indikovány za pomoci analýzy nejen vnitrostátních pramenů, ale též těch zahraničních. Získané poznatky budou posléze zpracovány do podoby publikací ve formě článku v odborném periodiku či ve formě stati ve sborníku a rovněž budou prezentovány na odborných konferencích a obdobných akcích – vnitrostátních i zahraničních, a to tematicky korespondujících se zaměřením projektu specifického výzkumu.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info