Project information

Udržitelnost destinace pod tlakem globálních trendů v cestovním ruchu (UDECR)

Project Identification
MUNI/A/1166/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předmětem projektu se stává problematika udržitelnosti destinace cestovního ruchu. Hlavním cílem je propojit teoreticko-metodické přístupy ke konceptu udržitelnosti s komplexností a specifiky destinace a na základě těchto poznatků identifikovat konkrétní přístupy k řešení aktuálních dopadů na destinaci. Specifičnost destinací i jejich prostorová odlišnost zapříčiňuje, že se destinace potýkají z pohledu konceptu udržitelnosti s rozmanitými problémy, které také vyžadují rozdílné přístupy. Přístupy jsou proto zkoumány ve vybraných modelových destinacích vzhledem k výskytu některých současných vlivů způsobovaných globálními trendy v cestovním ruchu. Projekt prohlubuje dosavadní poznatky předchozích specifických výzkumů zaměřených na problematiku řízení destinace, resp. je rozšiřuje o další teoretickou, metodickou i aplikační rovinu vázanou na mapování skutečných ekonomických, sociokulturních a environmentálních vlivů cestovního ruchu a možností jejich řešení. Projekt zároveň vytváří předpoklady pro zapojení studentů doktorského a magisterského studia do realizovaných výzkumných aktivit a přispívá ke zpracování studijních podkladů pro nově připravované předměty v rámci magisterského studia. Za výstupy projektu jsou považovány bodově hodnocené publikace.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info