Project information
Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců (Rezistence HELM)

Investor logo
Project Identification
LTC19018
Project Period
6/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague

Parazitičtí červi (helminti) celosvětově způsobují závažná onemocnění milionům lidí ročně. Současně jsou častou příčinou výrazně snížené užitkovosti v chovech hospodářských zvířat a významných ekonomických ztrát. Aktuální trend v zemědělství – restrukturalizace směřující k pastevnímu chovu hospodářských zvířat (zejména ovcí, koz a skotu) a k jeho harmonické vazbě na životní prostředí, vytváří příznivé podmínky pro rozvoj celé řady helmintóz. V posledních letech je v mnoha částech světa, včetně Evropy, zaznamenáváno vzrůstání rezistence helmintů vůči běžně dostupným a aplikovaným anthelmintikům, tj. nárůst schopnosti jedinců určitého kmene parazitů přežít dávku anthelmintika, která je pro normálně vnímavé jedince letální. Tento fakt činí danou problematiku aktuální nejen z pohledu veterinární, ale i humánní medicíny. Také v České republice dochází k rozvoji pastevních chovů, které spolu s rozsáhlými importy a exporty hospodářských zvířat a moderními/alternativními trendy živočišné výroby významně zvyšují riziko výskytu a šíření nejen parazitických helmintů, ale i jejich rezistence vůči terapeutikům. Řešení této situace vyžaduje implementaci nové komplexní protiparazitární strategie založené na včasné a spolehlivé diagnostice, účinné prevenci, ale také na cíleném a ekonomickém využívání anthelmintik. Předložený projekt je proto ve třech stěžejních okruzích zaměřen na (i) stanovení dynamiky parazitických helmintů u přežvýkavců (ovcí, koz a skotu) ve vybraných chovech v České republice (jejich diagnostika, druhová/rodová determinace). (ii) Jelikož je anthelmintická rezistence stále častěji zaznamenávána i v našich podmínkách, je nutné tento problém dále systematicky mapovat a konkrétně definovat klíčové faktory a mechanizmy vzniku rezistence. (iii) V kontextu získaných znalostí o ekologických podmínkách, epizootologii parazitárních nákaz a biologii hostitele (vycházejících z okruhu i a ii), bude navržen chovatelský management umožňující účinné tlumení helmintóz v chovech hospodářských zvířat s ohledem na udržitelné využívání anthelmintik. Za účelem naplnění cílů projektu budou využívány, popřípadě vylepšovány, klasické postupy a testy umožňující stanovení míry rezistence (např. test redukce počtu vajíček ve výkalech, test líhnutí vajíček, či test vývoje larev a současně budou vyvíjeny, optimalizovány a zaváděny do praxe nové citlivé molekulární metody.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info