Project information
Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu (Wetland management)

Project Identification
TJ04000145
Project Period
8/2020 - 7/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mokřadní louky jsou unikátními biotopy, které v krajině plní mnoho ekosystémových služeb a uplatňují se jako významná ohniska biodiverzity. Dnes je však většina mokřadních lokalit ohrožena výraznou degradací až úplnou ztrátou některých lokalit, a to především z důvodů nevhodného způsobu zemědělského hospodaření, celkového vysoušení krajiny a zvyšující se trofie. Velkým rizikem je pro tyto biotopy především zarůstání včetně šíření invazních a expanzivních druhů, v rámci jejichž eliminace se na řadě lokalit přistupuje k seči a pastevnímu managementu jakožto nejvhodnějším nástrojům péče. Ačkoliv vliv těchto opatření na biodiverzitu jednotlivých skupin organismů byl v našich podmínkách i zahraničí testován, vliv na biodiverzitu celého společenstva je v našich geografických podmínkách stále neznámý. Současně zcela chybí metodika pro systematické hodnocení vlivu managementových opatření na biodiverzitu na úrovni celého mokřadního společenstva, a to včetně srovnání ploch s realizovanými opatřeními a kontrolních ploch v rámci jedné lokality. Cílem projektu je (i) testovat vhodná opatření (pastva skotu, seč, tvorba tůní) vedoucí k redukci velkých ploch homogenních porostů vegetace, vzniku různě strukturovaných porostů, potlačení invazních/expanzivních druhů rostlin, vzniku nových stanovišť a podpoře biodiverzity na projektové degradující lokalitě; (ii) monitorovat plochy s realizovanými opatřeními i plochy bez zásahu a vyhodnocovat biodiverzitu mokřadních společenstev; (iii) posoudit dopad realizovaných opatření na biodiverzitu; (iv) stanovit doporučení pro aplikaci vhodných opatření na další lokality lučních mokřadů ohrožené dlouhodobou absencí péče a zpracovat výstupy sloužící veřejné správě k výraznému zefektivnění péče o mokřadní biotopy; (v) poskytnout ověřenou metodiku k hodnocení biodiverzity mokřadních společenstev.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info