Project information
Additive stochastic models - development, computer implementation and application to the identification of environmental changes

Investor logo
Project Identification
GA201/96/0665
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt je zaměřen na rozvoj, algoritmizaci a softwarové zpracování neparametrických regresních technik, hlavní pozornost bude věnována studiu vyhlazovacích technik užívaných v aditivních modelech (splajny, jádrové vyhlazování), speciálním lineárním modelům s komponentami rozptylu ve variační matici, dále pak konstrukci rychlých algoritmů pro uvedené metody založených na fourierovské analýze, teorii waveletů a Moore-Penroseově pseudoinverzi matice velké dimense. Počítačová implementace bude převážně realizována v systému MATLAB. Aplikace budou zaměřeny zejména na detekci dlouhodobých změn klimatických faktorů. Předpokládá se, že dílčí výsledky dosažené během řešení projektu budou prezentovány na mezinárodní konferenci ESES 96, která bude satelitní konferencí 4. světového kongresu Bernoulliho společnosti ve Vídni.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info